GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

Společnost B I B, a.s., IČO: 60917458, se sídlem Pardubice, Sladkovského 383, 530 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1174 (dále jen „BIB“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Pro společnost BIB je bezpečí Vašich osobních údajů prioritou.

BIB je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné BIB během Vašeho používání internetových stránek www.BIB.cz (dále jen „Stránky BIB“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a BIB či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů BIB (prodejci, servisní partneři, dodavatelé zboží či služeb), právní povinnosti, oprávněného zájmu BIB nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Stránek BIB nebo např. při zajištění nabízených služeb ze strany BIB či koupi produktů a zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností BIB zpracovávány zejména pro tyto účely:
  • Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření kupní smlouvy).
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků či služeb (BIB může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru).
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy).
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které BIB plní, patří např. poskytování informací orgánů činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci)

Zpracovávané osobní údaje

BIB je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů získala:

WP Table Builder

Osobní údaje jsou v BIB zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci BIB a v rámci smluvních partnerů BIB, které jsou nezbytné pro zajištění distribuce. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

BIB je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Stránky BIB.

Příjemci osobních údajů

V BIB jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů BIB, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je BIB povinna, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

WP Table Builder

* BIB je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Práva subjektů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás BIB zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude BIB oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o BIB zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. BIB opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

  • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že BIB zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po BIB požadovat vysvětlení.

  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, BIB vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to BIB ukládá zákonná povinnost.

  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po BIB požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby BIB Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, BIB nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla firmy nebo e-mailem na reality@BIB.cz. Firma BIB si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

INFORMACE O COOKIES

Tento dokument popisuje, jak provozovatel webové stránky https://bib.cz používá cookies, když používáte naše webové stránky. Provozovatelem webové stránky je společnost B I B, a.s., IČ: 60917458, sídlem Pardubice, Sladkovského 383, 530 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1174 (dále jen „BIB“).

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě.

Jak mohou být soubory cookies použity?
Při návštěvě naší webové stránky ukládáme do vašeho prohlížeče informace související s vaší návštěvou, většinou ve formě souborů cookie. Jde zejména o informace o vašich preferencích, zařízení, nebo o tom, co jste si prohlíželi. Tyto informace používáme k tomu, abychom náš web vyladili k vaší spokojenosti, k vytváření relevantních marketingových kampaní a sdílení obsahu na sociálních sítích. Zde si můžete zvolit, jaké soubory cookies můžeme od vašeho prohlížeče uložit.

Nezbytné cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například zabezpečení formulářů Google Captchou.

Funkční cookies
Funkční soubory cookie pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran.

Analytické cookies
Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Používáme pouze agregované údaje, ze kterých nepoznáme vaši identitu. Pokud používáme cookies třetích stran, může náš partner tyto informace propojit s jinými údaji, které o vás má třeba proto, že využíváte jejich služby. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Pro účely analytiky shromažďujeme a zpracováváme typicky tyto druhy údajů: četnost návštěvnosti, dobu strávenou na konkrétní stránce.
Pokud dochází ke zpracování osobních údajů, je základem zpracování náš oprávněný zájem. Pokud však může dojít k propojení s údaji našeho partnera, je právním důvodem souhlas, který jste udělili při povolení daného druhu cookie.

Výkonnostní cookies
Výkonnostní soubory cookie se používají k pochopení a analýze klíčových výkonnostních ukazatelů webových stránek, které pomáhají poskytovat návštěvníkům lepší uživatelský zážitek.

Reklamní cookies
Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

V souvislosti s reklamními cookies shromažďujeme a zpracováváme typicky tyto druhy údajů: navštívené podstránky, pro relevantnější zobrazování reklam.
Základem zpracování osobních údajů pro účely marketingu je souhlas, který jste udělili při povolení daného druhu cookie.

Nezařazené cookies
Jiné nezařazené soubory cookie jsou ty, které jsou analyzovány a dosud nebyly zařazeny do žádné kategorie.

Preferenční cookies
Preferenční cookies pomáhají naší stránce personalizovat obsah stránky pro vás a stránka je s nimi výkonnější. Můžeme je nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud soubory cookie nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat správně.

V souvislosti s preferenčními cookies shromažďujeme a zpracováváme typicky tyto druhy údajů: volba jazyka.
Pokud dochází ke zpracování osobních údajů, je základem zpracování náš oprávněný zájem.

Tlačítka sociálních sítí
Umožňují vám sdílet obsah na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter nebo spouštět videa. Pokud kliknete na tlačítko sociální sítě nebo na video, může sociální síť uložit cookie do vašeho prohlížeče. Tyto cookies nijak nevyužíváme. Shromažďování informací a jejich použití se řídí podmínkami provozovatele příslušné sítě.

Základem zpracování osobních údajů pro sdílení obsahu se sociálními sítěmi je souhlas, který jste udělili při povolení daného druhu cookie.

Upozornění: I třetí strany mohou při provozu svých stránek nebo aplikací rovněž používat cookies. Pokud kliknete na externí odkaz na našich stránkách, neneseme odpovědnost za použití cookies na takových stránkách.

Nastavení cookies
Své nastavení cookies můžete vždy upravit kliknutím na tlačítko „Spravovat cookies“ v levém dolním rohu webových stránek.

Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé metody blokování a mazání souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče a soubory cookie blokovat/vymazat. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie z hlavních webových prohlížečů.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/odstraneni-souboru-cookie-v-aplikaci-microsoft-edge

Práva subjektů údajů
Informace o svých právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů při používání cookies, najdete na této stránce viz hlavní nadpis GDPR – Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01. února 2023.

Kontaktní formulář

V případě jakéholiv dotazu nás prosím kontaktujte
přes kontaktní formulář nebo nám můžete zavolat
na telefonní číslo 777 773 033.

Děkujeme.


Partneři

Compare listings

Compare